• District 31 Platform Change Request Form

  November 11, 2020

  Dear Parents and Guardians,

  As we move into the second half of the school year, we are providing an opportunity for you  to reconsider your child(ren)’s learning platform for after winter break (January through June).  We know that the changing health landscape contributes to the difficult decision making process for families.

  If you would like to keep your learning platform (that is, stay remote or stay in person) you DO NOT need to complete this form. We will assume people are staying in their learning platform unless you notify us.

  If you would like to change your child(ren)s learning platform (that is, you are remote and you want to move to in person OR you are in person and want to move to remote learning), please complete this form and return it by noon on Wednesday, November 18.

  Please use the following resources to help you with this challenging decision:

  This will be on the only opportunity to make a shift in learning platforms.  Please reach out to your school principal if you have any questions. 

  Sincerely,

  Dr. Erin K. Murphy
  Superintendent

  *While we will do our absolute best not to have classroom and teacher disruptions to our students, it may be necessary to make teacher switches or hire new teachers to accommodate changes for both in person and remote students.

  Spanish Translation

  Queridos padres y guardianes,

  A medida que avanzamos hacia la segunda mitad del año escolar, le brindamos la oportunidad de reconsiderar la plataforma de aprendizaje de su(s) hijo(s) para después de las vacaciones de invierno (de enero a junio). Sabemos que el panorama cambiante de la salud contribuye al difícil proceso de toma de decisiones para las familias.

  Si desea conservar su plataforma de aprendizaje (es decir, permanecer remoto o en persona) NO es necesario que complete este formulario. Asumiremos que las personas se quedan en su plataforma de aprendizaje a menos que nos lo notifique.

  Si desea cambiar la plataforma de aprendizaje de su (s) hijo (s) (es decir, es remoto y desea mudarse en persona O está en persona y desea mudarse al aprendizaje remoto), complete este formulario y devuélvalo antes del mediodía del miércoles 18 de noviembre.

  Utilice los siguientes recursos para ayudarle con esta desafiante decisión:

  Esta será la única oportunidad de hacer un cambio en las plataformas de aprendizaje. Comuníquese con el director de su escuela si tiene alguna pregunta. 

  Sinceramente,

  Dra. Erin K. Murphy
  Superintendente

  *Si bien haremos todo lo posible para no tener interrupciones en el aula y con los maestros para nuestros estudiantes, puede ser necesario cambiar de maestro o contratar nuevos maestros para adaptarse a los cambios tanto para los estudiantes en persona como para los estudiantes remotos.

  Korean Translation

  친애하는 학부모님 및 보호자님,

  2학기에 접어듦에 따라, 귀 자녀의 겨울 방학 이후 (1월부터 6월까지)의 학습 플랫폼을 다시 고려해 보실 수 있는 기회를 드리고자 합니다. 가족을 위한 어려운 의사 결정과정에 변화하는 건강 환경이 기여된다는 것을 알고 있습니다.

  만약 현재의 학습 플랫폼을 유지하시려면 (원격 또는 대면수업), 이 양식을 작성하실 필요가 없으십니다. 귀하께서 저희에게 따로 통보하지 않는 저희는 자녀의 학습 플랫폼을 그대로 유지하시기를 원하시는 것으로 생각 것입니다.

  자녀의 학습 플랫폼을 바꾸시기를 원하시면 (원격학습을 대면학습으로 또는 대면학습을 원격학습으로), 이 양식을 작성하셔서 11 18 수요일 오후 12시까지 제출하여 주시기 바랍니다.

   아래의 리소스를 사용하여 이 어려운 결정을 내리시는데 도움을 받으시길 바랍니다.

  이번이 학습 플랫폼을 변경 하실 수 있는 유일한 기회일 것입니다. 질문이 있으시면 학교 교장선생님께 연락 주시기 바랍니다. 

  진심으로,

  Dr. Erin K. Murphy

  교육감

  *우리는 학생들에게 교실과 교사의 차질이 없도록 최선을 다하겠지만, 대면수업과 원격수업 학생 모두의 변화를 수용하기 위해 교사를 변경하거나 새로운 교사를 채용하는 것이 필요할지도 모릅니다.

  Mongolian Translation

  Эрхэм хүндэт эцэг эхчүүд, асран хамгаалагчид аа!

  Хичээлийн жилийн хоёрдугаар хагаст шилжих хугацаа дөхөж байгаа тул бид та бүхэнд өвлийн амралтын дараа (1-6-р сар) хүүхдийнхээ сурах платформыг эргэн харах боломжийг олгож байна. Эрүүл мэндтэй холбоотой өнөөгийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байгаа нь гэр бүлүүдэд шийдвэр гаргахад төвөгтэй болж байгааг бид ойлгож байна.

  Хэрэв та сургалтын платформоо хадгалахыг хүсч байвал (өөрөөр хэлбэл онлайн эсвэл танхимийн) энэ маягтыг бөглөх шаардлагагүй. Та бидэнд өөрчилж байгаагаа мэдэгдэхгүй л бол таныг сургалтын платформоо хадгалан үлдэж байгаа гэж бид ойлгох болно.

  Хэрэв та хүүхдийнхээ сургалтын платформыг өөрчлөхийг хүсч байвал (өөрөөр хэлбэл та онлайн сургалтаас танхимийн эсвэл танхимийн сургалтаас онлайн хэлбэрт шилжихх үсэлтэй байгаа бол) энэ маягтыг бөглөөд 11-р сарын 18-ны Лхагва гарагийн өдрийн 12 цагаас өмнө буцааж өгнө үү.

  Энэхүү хүнд хэцүү шийдвэрийг гаргахад туслахын тулд дараахь мэдээлэл, материалыг ашиглана уу.

  Платформоо өөрчлөх талаар асуусан түгээмэл асуултуудь хариулттайгаа *

  Алсын зайнаас суралцах тухай гарын авлага

  31-р дүүргийн Ковид-19 вэбсайт (холбоос, нөөц, эрүүл мэндийн шинэчлэгдсэн мэдээллийг багтаасан).

  Энэ анкет нь хичээлийн жил дуустал сургалтын платформд өөрчлөлт хийх цорын ганц боломж байх болно. Хэрэв танд ямар нэг нэмэлт асуулт байвал сургуулийн хичээлийн эрхлэгчтэй холбоо барина уу.

  Хүндэтгэсэн,

  Доктор Эрин К.Мөрфи
  Суперинтендант

  * Бид сурагчдадаа анги танхим болон багш нарын үйлчилгээг тасалдуулахгүйн тулд бүх хүчээ дайчлан ажиллах боловч алсын зайн болон танхимын сургалтаар сурч байгаа сурагчдад хүртээмжтэй байлгах үүднээс багш нарын тоог нарийн гаргаж шаардлагатай тохиолдолд шинэ багш ажилд авах эсвэл багш нарын дунд шилжих хөдөлгөөн хийх шаардлагатай байна.